INTERAKTYWNE MUZEUM TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA, TRANSPORTU OCHRONY I HIGIENY PRACY

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Internetowe Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Higieny Pracy zwane dalej „Muzeum” z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 43 które działa jako jednostka organizacyjna PPHU MORITZ Marek Różycki zwanego dalej „Założycielem”.
§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie;

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987),
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. Muzeum nie posiada osobowości prawnej.

2. Siedzibą Muzeum jest budynek przy ulicy Rybnickiej 43 w Mikołowie, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum
§ 4. 1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwie transportu i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem transportu i magazynowania

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu techniki, prawodawstwa i bezpieczeństwa.

3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów związane z bezpieczeństwem pracy, transportu i ochrona przeciwpożarową;

1) dokumenty, w tym dokumenty kartograficzne, archiwalia i materiały dokumentacyjne

2) fotografie, książki, katalogi, opracowania naukowe

3) tablice, znaki, plakaty, odznaki.
§ 5. 1. Muzeum realizując zadania określone w § 4;

gromadzi zabytki z zakresu, o którym mowa w § 4 ust.2 lub sporządza ich elektroniczne kopie:
inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne, książki i czasopisma:
przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje w sposób dostępny do celów naukowych:
zabezpiecza i konserwuje zbiory:
organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe:
organizuje i prowadzi badania naukowe, w tym ekspedycje naukowe:
prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną:
udostępnia zbiory dla celów edukacyjnych i naukowych:
publikuje katalogi, przewodniki po wystawach, wyniki badań naukowych oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności:
zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji:
przyjmuje darowizny w postaci zbiorów oraz przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji.

2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja Muzeum
§ 6. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni założyciel.
§ 7. 1. Muzeum zarządza dyrektor.

Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
Wszystkie decyzje dotyczące finansów lub zbycia czy nabycia zbiorów Dyrektor podejmuje w uzgodnieniu z założycielem.
Do zadań dyrektora należy w szczególności;
nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum:
nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem:
racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.
Rozdział 4

Źródła finansowania i mienie Muzeum
§ 9. 1. Założyciel zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

Mienie Muzeum stanowi wyodrębnioną część mienia założyciela i może być wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 10. Źródłami finansowania działalności Muzeum są;

środki przekazywane przez założyciela:
przychody z prowadzonej działalności:
środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§11. Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe
§ 12. Przekształcenia lub likwidacji Muzeum może dokonać założyciel w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 13. Zmian regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.